Naš rad na Ciljevima održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Kako UN podržava Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

UN i njegovi partneri u Bosni i Hercegovini (BiH) rade na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja: 17 međusobno povezanih i ambicioznih ciljeva kojima se rješavaju glavni izazovi u razvoju s kojima se suočavaju ljudi u BiH i širom svijeta. Rad Tima UN-a u BiH je vođen Okvirom UN-a za razvojnu pomoć (UNDAF) kojeg je podržalo Vijeće ministara BiH 14. maja 2015. godine, a koji je zvanično potpisan 15. juna 2015. godine. U njemu je usaglašeno trinaest ishoda u četiri strateška fokusna područja koja odgovaraju na potrebe zemlje i koriste komparativne prednosti UN-a: vladavina prava i sigurnost ljudi, održiv i ujednačen razvoj i zapošljavanje, socijalna uključenost (obrazovanje, socijalna zaštita, dječja zaštita i zdravstvo) i osnaživanje žena. Tim UN-a u BiH je 2019. godine pokrenuo proces pripreme narednog petogodišnjeg programskog dokumenta za BiH: Okvir saradnje UN-a za održivi razvoj (Okvir saradnje) za period 2021-2025. Mapa puta tog procesa je izrađena i službeno dostavljena institucijama vlasti BiH u februaru 2019. godine. Završna evaluacija važećeg Okvira razvojne pomoći UN-a za BiH je finalizirana u prvoj polovini 2019. godine, a nakon toga je u oktobru 2019. godine uslijedila izrada Zajedničke procjene stanja razvoja u zemlji kao analitičkog polazišta za diskusiju i pripremu Okvira saradnje do marta 2020. godine.

Ciljevi održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju globalni poziv na djelovanje u pravcu okončanja siromaštva, zaštite okoliša i klime na našoj planeti i pružanja mogućnosti uživanja mira i prosperiteta svim ljudima, svuda u svijetu. To su ciljevi na kojima radi UN u Bosni i Hercegovini.