Saopštenje za medije

Žene u Bosni i Hercegovini su pokretačice mira i sigurnijeg okruženja za sve

13 maj 2024

Predstavljen program „Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini“

Danas je u Međunarodnom ateljeu „Ismet Mujezinović“ predstavljen projekt „Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini“, koji je dio petogodišnje investicije Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u BiH, namijenjene unapređenju izgradnje mira u BiH, i unutar toga implementaciji agende „Žene, mir i sigurnost“. Događaj u Tuzli okupio je stručnjake/kinje, kao i predstavnike/ce institucija i civilnog društva, koji su poručili kako je uloga žena u održavanju mira i jačanju sigurnosti u BiH iznimno važna.

Fotografija: © UN Women

„UN Rezolucija 1325 'Žene, mir i sigurnost' naglašava da su napori u pogledu mira i sigurnosti održiviji kada su žene ravnopravni partneri u prevenciji nasilnih sukoba, zaštiti i pružanju pomoći, kao i oporavku od oružanih sukoba i izgradnji trajnog mira. Prepoznajući njen transformativni potencijal, BiH je do sada usvojila tri provedbena akcijska plana za implementaciju ove Rezolucije, čime je potvrdila opredijeljenost za njeno kontinuirano i sistemsko provođenje. Ovo je prilika da skrenemo pažnju na značaj Rezolucije 1325, kao i važnost osnaživanja uloge žena u očuvanju mira, sigurnosti i pomirenja, jer na taj način BiH jača svoje sigurnosne kapacitete i postaje mirnije mjesto za život“, poručio je Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Projekt „Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH“ će jačati kapacitete institucija i organizacija civilnog društva pri sprovedbi agende na lokalnom nivou, te u sinergiji sa institucijama raditi ka rješavanju ključnih sigurnosnih izazova koji posebno pogađaju žene u BiH. Ukupna investicija Fonda za izgradnju mira u BiH je 36 miliona KM, od čega je 10 miliona KM namijenjeno unapređenju agende „Žene, mir i sigurnost“. 

„Žene u Bosni i Hercegovini desetljećima su vodile izgradnju mira, zagovaranje i pružanje podrške žrtvama sukoba i nasilja širom zemlje. Njihovo iskustvo i znanje također su inspirirali liderke širom svijeta. Ipak, njihov ključni doprinos često je bio zanemaren i nedovoljno podržan u njihovoj zemlji. Današnji događaj predstavlja obavezu Ujedinjenih nacija, u saradnji sa UN Women, IOM-om i UNFPA-a, i zajedno s Ministarstvom ljudskih prava i izbjeglica BiH i Agencijom za ravnopravnost spolova, kao i civilnim društvom, da podrže žene širom zemlje da zauzmu svoje zasluženo mjesto kao liderke u donošenju odluka i izgradnji mira na svim nivoima u BiH“, rekla je Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH. 

Fotografija: © UN Women

  

Organizacije koje pružaju podršku ženama koje su preživjele nasilje svojim radom potvrđuju ulogu žena kao pokretačica mira i sigurnosti u BiH. Njihov angažman doprinosi stvaranju sigurnijeg okruženja za sve, a kroz svoje aktivnosti ove organizacije ne samo da pružaju sigurno utočište i podršku ženama koje su prežvjele nasilje, već i aktivno rade na podizanju svijesti javnosti o važnosti borbe protiv nasilja nad ženama i promoviranju kulture nenasilja i mira.

Radmila Žigić iz Fondacije “Lara” Bijeljina govorila je u okviru današnje panel diskusije o značaju agende „Žene, mir i sigurnost“ za trajan mir i društvenu koheziju u BiH. “Učešće žena u kreiranju društvenih procesa u BiH još je nedovoljno da bi mogli govoriti o jednakosti spolova u pristupu resursima. Pored evidentnog rodnog jaza, postoje još mnoge razine nejednakih mogućnosti sa kojima se suočavaju različite društvene grupe, a posebno ranjive grupe žena. Ženske i druge nevladine organizacije su u proteklim decenijama dale veliki doprinos da mnogi vidovi nejednakosti  i nasilja prema ženama tokom i poslije konflikta, postanu vidljivi i uključeni u agende javnih politika ali sve zajedno nas čeka još mnogo posla”, kazala je ona, dodajući da implementacija agende “Žene, mir i sigurnost” na nivou zajednice može da doprinese smanjenju tog jaza i stvaranju prilika za veće učešće žena u procesima donošenja odluka. 

Žene su često suočene s višestrukim oblicima marginalizacije, posebno u područjima konflikta i nestabilnosti, što zahtijeva njihovo osnaživanje i predanost svih ključnih aktera kako bi se osiguralo da njihove uloge u društvu i donošenju odluka budu ravnopravne. Zato je pružanje podrške ženama iz ranjivih kategorija ključno za stvaranje sigurnosti i jednakosti za sve u društvu, jedan je od zaključaka današnjeg događaja.

Projekt „Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini” zajednički implementiraju UN Women, IOM, UNFPA, u ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

Fond za izgradnju mira generalnog sekretara je vodeći instrument Ujedinjenih nacija za ulaganje u prevenciju i izgradnju mira, u partnerstvu sa širim sistemom UN-a, državnim i nižim nivoima vlasti, organizacijama civilnog društva, regionalnim organizacijama i multilateralnim bankama. Fond podržava zajedničke odgovore UN-a kako bi se iskoristile prilike od ključne važnosti za izgradnju mira, povezujući stubove razvoja, humanitarnog djelovanja, ljudskih prava i izgradnje mira. U Bosni i Hercegovini, investicija Fonda je partnerstvo koje vode ministar vanjskih poslova BiH i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija, uz smjernice Komiteta za izgradnju mira na visokom nivou.

Masha Durkalic

Masha Durkalić

UN WOMEN
Komunikacije za UN Women

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije
RCO
Ured rezidentne koordinatorice
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom