Saopštenje za medije

Ministarstvo rada i socijalne politike nastavlja s jačanjem saradnje sa Ujedinjenim nacijama u BiH

11 septembar 2023

Ujedinjene nacije u BiH su ugostile gospodina Adnana Delića, ministra rada i socijalne politike FBiH, na sastanku sa timom UN-a u Bosni i Hercegovini kako bi diskutovali o prilikama za unapređenje njihove dugoročne saradnje i partnerstva.

Na sastanku su rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, gđa Ingrid Macdonald, i predstavnice/i UNICEF-a, UN WOMEN, UNDP-a, ILO-a, IOM-a i UNFPA, potvrdile/i svoju opredijeljenost da nastave pružati podršku ministarstvu, stručnim i finansijskim sredstvima, te podrškom unapređenju rada u godinama koje dolaze.

“Rad i socijalna politika su među ključnim područjima fokusa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Naša saradnja sa ministarstvom se nastavlja i Ujedinjene nacije će uložiti 16 miliona konvertibilnih maraka u oblasti rada i socijalne politike u periodu 2023 - 2026. Zajedno sa ministarstvom, radit ćemo na implementaciji planova i programa usmjerenih na one koji su najugroženiji, ali i u rješavanju temeljnih uzroka nejednakosti”, rekla je Ingrid Macdonald.

“Saradnja s UN agencijama nama je od izuzetnog značaja i zadovoljan sam što smo na ovom zajedničkom sastanku napravili presjek svih dogovorenih aktivnosti čijom realizacijom ćemo tokom naredne tri godine sigurno doprinijeti jačanju sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH”, riječi su Adnana Delića.

UN u Bosni i Hercegovini, kroz UNICEF, UNDP, UNFPA, ILO, IOM i UN Women će podržati izradu nove digitalne platforme koja će zamijeniti postojeću bazu podataka korisnika socijalnih usluga, procjenu izvodljivosti za uspostavljanje Porodičnog/dječijeg fonda, finalizaciju Zakona o socijalnim uslugama, procjenu izrade strategija invaliditeta djece i sistema upućivanja, podržati izradu Strategije FBiH o socijalnoj i dječijoj zaštiti i humanitarnim novčanim transferima u vanrednim situacijama, izraditi Akcioni plan FBiH za deinstitucionalizaciju djece, podržati izradu Plana transformacije “Javne ustanove Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić“, podržati unapređenje usluga hraniteljstva za djecu, uključujući i djecu u pokretu, podržati jačanje rada socijalnih službi, redizajn web stranice Ministarstva (kako bi se prilagodila potrebama osoba s invaliditetom), pregled rada u pilot ustanovama socijalne zaštite, implementacija programa energetskog subvencioniranja stanovništva, jačanje položaja žena na tržištu rada, izrada Strategije razvoja stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine, podrška aktivaciji, prekvalifikaciji, usavršavanju i zapošljavanju žena u ruralnim područjima, podrška samozapošljavanju žena, podrška u integraciji rodno odgovornog budžetiranja u budžet ministarstva, podrška ministarstvu kao nosiocima obaveza za Globalnu akcionu koaliciju o ekonomiji njege kao i podršku u implementaciji preporuka iz Osnovne studije UN Women o ekonomiji njege.

Ajla

Ajla Bećirspahić

RCO
Communication and Advocacy Officer

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

ILO
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom