Saopštenje za medije

Trodnevna simulacijska vježba testirala spremnosti i otpornosti lokalnih zajednica na katastrofe

05 decembar 2022

U okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofa (DRR) za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ u Prijedoru je od 28. do 30. novembra 2022. upriličena trodnevna simulacijska vježba katastrofe, koja je završena demonstracijom akcije spašavanja u realnim uslovima, te pružanja prve pomoći.

Tokom prva dva dana održane su vježbe na kojima je preko 50 predstavnika DRR Platformi iz Bijeljine, Bihaća, Sanskog Mosta, Trebinja, Prijedora, Banja Luke, Kaknja i Gradačca testiralo lokalne planove, procedure i sisteme kako bi ocijenili spremnost lokalnih zajednica na odgovor na katastrofe, a treći dan je održana demonstracijska vježba akcije spašavanja na desnoj obali rijeke Sane.

„Nikada ne možemo biti dovoljno spremni za katastrofe, ali možemo biti svjesni važnosti prevencije, te izgradnje efikasnog sistema za odgovor na iste. Povećanje kapaciteta lokalnih vlasti za upravljanje i smanjenje rizika od katastrofa, kao i poboljšanje spremnosti i otpornosti lokalnih zajednica, mora biti prioritet BH institucija“ izjavio je Mladen Radulović, viši stručni saradnik za planiranje i programiranje obuke u Odsjeku za strukturu i obuku Sektora za zaštitu i spašavanje - Ministarstvo sigurnosti BiH.

Pokazna vježba je sprovedena od strane obučenih i certifikovanih profesionalaca, zajedno sa jedinicama službi za spašavanje na vodi i pod vodom, spašavanje sa visina, medicinskog zbrinjavanja, kao i vatrogasnih jedinica, iz Prijedora, Bijeljine, Banja Luke, Bihaća i Sarajeva.

„ Svrha ove simulacijske vježbe je potvrditi i unaprijediti planove pripravnosti i odgovora službi za spašavanje, jer brzina, efikasnost i dobra koordinacija su ključni kako bi se smanjili ljudski i ekonomski troškovi katastrofa. Vanredne situacije vrlo lako mogu stvoriti haos i neizvjesnost, a upravo tada timovi za hitne slučajeve mora ostati smireni, biti pripremljeni i dobro obučeni da se nose s takvim situacijama “ objašnjava Vedran Ibrulj, koordinator projekta za smanjenje rizika od katastrofa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Simulacijske vježbe, kao praktična provedba prioriteta 4 Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa, igraju važnu ulogu u promicanju kulture smanjenja rizika od katastrofa i vrlo su efikasan alat za dodatno razvijanje vještina i spremnosti kroz praktično iskustvo.

Izazovi s kojima se lokalne zajednice u BiH suočavaju tokom kriza, vanrednih situacija i/ili katastrofa, od koordinacije i sigurnosti do mogućih administrativnih i tehničkih poteškoća se mogu smanjiti redovnim simulacijskim vježbama.

Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, u vrijednosti od 7,1 miliona KM finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode  UN agencije: UNDP , UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO. Cilj zajedničkog programa je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda. Program stavlja poseban naglasak na poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa, kao i na afirmaciju procesa strateškog planiranja informiranog rizicima, s naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva.

RCO

Communications Unit

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom