Saopštenje za medije

Neposredna procjena utjecaja COVID-19 krize na ravnopravnost spolova pokazuje da posljedice pandemije povećavaju rodne nejednakosti u BiH

04 decembar 2020

U pripremi za odgovor na COVID-19, UN Women ured u BiH sproveo je dva vala neposredne procjene utjecaja COVID-19 krize na ravnopravnost spolova u BiH. Rezultati drugog vala procjene prezentirani su danas na online događaju predstavnicima/cama vlada i međunarodnim partnerima. Rezultati procjene pokazuju da su posljedice pandemije COVID-19 različite za muškarce i za žene, i da utječu na povećavanje postojećih rodnih nejednakosti u BiH.

Prvi val neposredne procjene utjecaja pandemije COVID-19 na ravnopravnost spolova u BiH sproveden je u maju 2020. godine u svrhu pripreme za odgovor na krizu. Uslijedio je drugi val, sproveden u julu, s ciljem praćenja kontinuiranog utjecaja COVID-19 na živote žena i muškaraca. Fokus procjene bio je saznati na koji način su se životi žena promijenili u svjetlu pandemije, sa ciljem razumijevanja i adresiranja glavnih izazova i različitih dimenzija globalne pandemije kada su u pitanju žene i muškarci. Procjena se također bavila ekonomskim osnaživanjem i ranjivošću.Rezultati analize koja je prezentirana danas pokazuju da su muškarci i žene suočeni/e sa nizom problema zbog pandemije COVID-19. To uključuje nepovoljne efekte na ekonomsku dobrobit pojedinaca/ki i domaćinstava, kojima su veoma izložene žene i djevojčice. Budući da žene čine većinu stanovništva koje se suočava sa siromaštvom, one su ranjivije i izloženije gubitku poslovnih prilika. Žene su snažnije pogođene ekonomskim posljedicama COVID-19, i također su izložene povećanim obavezama u oblasti neplaćenog kućnog rada i brige o bližnjima.“Gledajući koliko COVID-19 pandemija otkriva krhkost struktura i pogoršava rodne nejednakosti, naš odgovor mora biti fokusiran upravo na rješavanje ranjivosti koje je ova pandemija izazvala ili produbila. Ujedinjene nacije su pružile znatnu podršku u Bosni i Hercegovini, sa preko 41 milion USD u preusmjerenim i novim programima za akcije odgovora na COVID-19, sa velikodušnom podrškom naših donatora i partnera. Ovi napori su fokusirani na prioritetne oblasti koje zahtjevaju hitnu akciju: socijalna zaštita, gubitak poslova zbog smanjenih ekonomskih aktivnosti, obrazovanje, neometano pružanje zdravstvenih usluga, i više“, rekla je dr. Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH.Neposredna procjena utjecaja pandemije COVID-19 na ravnopravnost spolova je ključni analitički resurs koji će služiti za informiranje šire analize socio-ekonomskog utjecaja pandemije na državnom nivou, kao i planiranih politika i mjera od strane vlasti.“UN Women pomno prati politički i ekonomski odgovor na COVID-19, i radimo sa partnerima kako bismo osigurali da imamo jasnu ideju o različitim načinima na koje je pandemija utjecala na žene i muškarce. Nažalost, odgovor nije bio adekvatan; nije adresirao ozbiljne izazove sa kojima se suočavaju žene; i povećao je predrasude koje već postoje u sistemu. Velika posljedica za žene bili su gubici poslova; podrška ženama na selu i poduzetnicama je prekinuta; a socijalna davanja su smanjena. Ova neposredna procjena stanja je važan alat za donošenje kratkoročnih odluka. Ukoliko se napredak u oblasti rodne ravnopravnosti ne ubrza, globalna zajednica će propustiti katalitički učinak koji rodna ravnopravnost ima na ekonomski i održivi razvoj, i na postizanje Agende 2030”, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.Analize provedene u BiH su dio integriranog paketa podrške kojim Ujedinjene nacije koriste prednosti svih svojih agencija, fondova i programa. Više od 30 međusektorskih analiza ima za cilj da zajednički oblikuje jak i sadržajan programski odgovor na posljedice pandemije COVID-19 u BiH. Cjelokupni fokus Ujedinjenih nacija u BiH je na tome kako najbolje podržati i doprinijeti svim važnim nastojanjima vlasti u BiH da oporavak bude otporniji, pravedniji, da bude ekološki i inkluzivan, sa fokusom na Agendu 2030, kako niko ne bi bio/la zapostavljen/a.

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom