Saopštenje za medije

Ujedinjene nacije podržavaju prava osoba koje su doživjele seksualno nasilje da javno govore, svjedoče i prijavljuju, bez straha i osude

05 februar 2021

Izjava rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija, Ingrid Macdonald, u ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

Tokom proteklih sedmica, hiljade žena i djevojaka, kao i određeni broj muškaraca i dječaka, širom Zapadnog Balkana su podijelili osobna svjedočanstva o silovanju, seksualnom nasilju i uznemiravanju, i diskriminaciji putem "Nisam tražila" platforme na Facebooku.

Ova svjedočenja su skrenula pažnju na rasprostranjenost seksualnog i rodno-zasnovanog nasilja u domovima, obrazovnim institucijama i na radnim mjestima.

Prepoznajemo nevjerojatnu hrabrost koja je bila potrebna za ova javna svjedočanstva. Seksualno uznemiravanje i zlostavljanje, i diskriminacija ostavljaju duboke ožiljke. Osobama koje ih dožive su često potrebne godine ili čak desetljeća da bi se odlučili javno progovoriti.

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini  potvrđuju pravo osoba koje su doživjele silovanje, seksualno nasilje, uznemiravanje, i diskriminaciju da traže pravdu. Pozivamo nadležna tijela da osiguraju da oni/e koji/e progovore budu zaštićeni/e i da imaju pravo prijaviti počinitelje seksualnog nasilja bez obzira na to kada se zločin dogodio. Sistemska zaštita bi trebala uključivati i ​​usluge podrške, uključujući savjetovanje, pristup sigurnim kućama, obrazovanje i pravnu pomoć.

Ta su prava sastavni dio međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, kao potpisnice UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), i Konvencije Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Konvencija Lanzarote).

Pozdravljamo korake poduzete prema promjeni društvenih normi i narativa o rodnim odnosima. Također prepoznajemo važne korake poduzete prema usklađivanju zakonodavstva koje se odnosi na zabranu diskriminacije, rodnu ravnopravnost i krivično pravo, sa međunarodnim standardima. Potičemo potpuno usklađivanje zakona koji se odnose na silovanje i seksualno uznemiravanje sa Istanbulskom konvencijom i izmjene krivičnih zakona prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, kao i:

  • osiguravanje psihološke, pravne i institucionalne podrške žrtvama seksualnog nasilja i zlostavljanja, bez obzira na to kada se zločin dogodio;
  • osiguravanje krivičnog procesuiranja počinitelja, i ograničavanje obavljanja poslova u institucijama koje uključuju kontakte s djecom ili maloljetnicima onima koji su osuđeni;
  • osiguravanje adekvatnih zakonskih odredbi i budžetskih sredstava za zaštitu osoba koje su doživjele nasilje, i podršku njihovog pristupa pravdi, servisima liječenja i reparacijama;
  • podršku obrazovanju unutar i izvan školskih okvira kako bi se promovirali pozitivni rodni odnosi i zaustavila rodna diskriminacija.

Ujedinjene nacije podržavaju sve koji/e su doživjeli/e bilo koji oblik nasilja i njihovu potragu za pravdom i pravnim sredstvima. Vodi nas hrabrost onih koji progovaraju. Pridružujemo vam se: Niste sami/e.

Ovo je jedinstven trenutak u Bosni i Hercegovini. Prilika je to za promjenu narativa koji postoji oko seksualnog nasilja, za pomicanje stigme sa onih koji su ga doživjeli prema onima koji su ga počinili, i za osiguravanje sigurnijeg i jednakopravnijeg okruženja za buduće generacije.

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom