Koalicija žena za prosperitet BiH: Put ka društveno odgovornom političkom odlučivanju

Zajednički osvrt rezidentne koordinatorice UN-a u BiH, dr. Ingrid Macdonald, i predstavnika UN Women u BiH, David Saundersa, uoči 20. godišnjice UNSCR 1325

Prije dvadeset godina, nakon ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini i u Ruandi, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija je usvojilo Rezoluciju 1325 sa posebnim fokusom na ključnu ulogu žena u pitanjima mira i sigurnosti.  Ovo je bio prvi put da su svjetske vođe formalno prepoznale ulogu žena u kontekstu ratnih sukoba i poslijeratnih perioda, uključujući i njihov doprinos uspostavljanju, održavanju i izgradnji mira.  

Bosna i Hercegovina, uz to, uskoro obilježava 25 godina od uspostavljanja mira. Iako to nije bio savršen mir, on je dao  mogućnost onima koji vode zemlju, kao i njenim građanima i građankama, da ponovo izgrade stabilno okruženje sa prilikama za sve žene i muškarce.   

Iskoristimo ove dvije godišnjice da uputimo energičniji poziv za složnije djelovanje u domenu rodne ravnopravnosti s obzirom da je još mnogo toga potrebno poduzeti. Danas smo, nažalost, svjedoci dvije realnosti u BiH: one javne, u kojoj dominiraju glasovi i ciljevi muškaraca; i privatne, u kojoj se zajednice i porodice u zemlji drže na okupu zahvaljujući energiji i naporima koje ulažu žene.  

Dok se BiH približava održavanju sedmih lokalnih izbora od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, politička arena je i dalje prostor u kojem se pojavljuje tek nekoliko žena. Mnoge od onih koje su se usudile uključiti u politički život su se suočile sa prijetnjama, degradirajućom retorikom, pa čak i otvorenim napadima i nasiljem. Neke od njih su izdržale i postale snažnije u zagovaranju pitanja koja bi mogla promijeniti živote građana i građanki – boreći se za ponovnu izgradnju lokalnih zajednica; pomažući jačanje mehanizama za zaštitu porodice i socijalnu sigurnost; te zalažući se za odavno prijeko potrebnu socio-ekonomsku, te reformu obrazovnog i zdravstvenog sistema.

Na lokalnim izborima 2016. godine, samo 18.2% kandidatkinja je bilo izabrano u općinska vijeća, dok je samo šest  žena (od 140) bilo izabrano za načelnice. Ove godine vidimo samo 29 kandidatkinja za 425 načelničkih pozicija širom zemlje. Prostor za politički glas žena u BiH je vrlo ograničen i krajnje je vrijeme da se proširi.   

COVID-19 je postao lakmus test za napredak u oblasti rodne ravnopravnosti. Dalekosežne socio-ekonomske posljedice pandemije, uključujući značajan porast nasilja nad ženama, prijete da unazade ograničen i teško ostvaren napredak tokom proteklih 25 godina. Istovremeno, ključna uloga žena u ovom historijskom trenutku postaje sve očiglednija iz dana u dan. One su u središtu napora koje zajednica ulaže u otpornost i oporavak  – na prvoj su liniji pružanja pomoći žrtvama nasilja, čine većinu medicinskog osoblja, i pružaju osnovnu njegu djeci i starijima.   

Dvadeseta godišnjica Rezolucije Vijeća sigurnosti 1325 nas podsjeća zašto je izuzetno važno podržati širenje utjecaja ključne uloge žena, uključujući ih i u domen politike. To možemo učiniti tako što ćemo pomoći povezivanje pionirki i liderki u politici sa mladim ženama koje potiču promjene i predvode najšire slojeve društva, a koje su isključene ili djeluju izvan bh. političke arene. S obzirom da žene čine 51% stanovništva BiH, one imaju osnovno pravo da učestvuju u donošenju odluka koje utječu na njihovu budućnost; njihovi glasovi treba da se čuju u dolazećim politikama i političkim odlukama. Žene ne treba samo pozivati; njih treba uključiti; žene ne treba samo angažovati, već osigurati da i one budu nositeljice političkih procesa u zemlji.   

Stoga bismo svi trebali zagovarati Koaliciju žena za prosperitet Bosne i Hercegovine

Takva koalicija je potrebna zato što se sve mijenja kada su učešće, prava i interesi žena dijelom izrade politika. Otvaraju se novi vidici, uključuju se nova biračka tijela, a rješenja su holistička, ravnopravnija i održivija. Koalicija žena može pomoći da se perspektive velikog broja žena i djevojaka sistematično uključe u političke debate i kreiranje politika te da društvo uopšte obrati pažnju na ovo pitanje. Ona može pomoći boljem informiranju pozicija vlasti o ključnim, ali ipak različitim prioritetima i potrebama društva. Koalicija može pomoći stvaranju istinskih prilika za žene, kako bi iskoristile svoje stručno znanje i učestvovale – potpuno i ravnopravno – u svim političkim poljima: kao glasačice; kao članice društva; kao liderke civilnog društva; kao kandidatkinje; kao parlamentarke; i kao članice Predsjedništva BiH!

Nasuprot politikama moći u BiH, neravnopravnim društvenim strukturama i ograničenom prostoru za civilno društvo su potrebni politička volja i resursi da pojačaju glas žena, kao i podrška drugih u zagovaranju i borbi za učešće žena.   

Potrebno je preraspodijeliti resurse i promijeniti stavove; kao i shvatanje šire javnosti o važnosti širenja centralne uloge učešća žena. Jednostavnije rečeno, potrebno je više saveznika.

BiH je prva zemlja jugoistočne Evrope koja je izradila Akcioni plan koji je preveo principe Rezolucije 1325 u konkretne ciljeve za zemlju. Njegova treća verzija (2018. – 2022.) traži veće učešće žena u procesu odlučivanja. Ne postoji jasniji znak za sve uključene aktere da je potrebno da se napori učetverostruče kako bi se krenulo naprijed.   

U BiH i regionu postoji izreka koja kaže “Na ženi stoje tri stuba kuće.” Žene drže na okupu domove u BiH i ulažu sve svoje potencijale uprkos svim nedaćama. Žene su ponovo izgradile zajednice širom zemlje u najcrnjim vremenima i donosile su na svijet nove živote. Žene su neumorno radile na zacjeljivanju ratnih rana i gajile nadu da će zajednice zajedničkim radom dostići svjetliju budućnost. Stoga pozivamo muškarce i žene da se udruže u Koaliciju žena za prosperitet BiH. Bosni i Hercegovini još uvijek trebaju hrabre inicijative kako bi ostvarila uistinu održivu sigurnost i razvoj, kao i ljudska prava muškaraca i žena u jednakoj mjeri.

Napisao/la
Autor/ica
Ingrid Macdonald
rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija
RCO
RC BiH_Macdonald
Autor/ica
David Saunders
predstavnik
UN WOMEN
Saunders
Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UN
Ujedinjene nacije