Koordiniran pristup međusektorskom odgovoru na COVID-19 u Bosni i Hercegovini

Tim Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini predstavlja vizuelni prikaz ključnih aktivnosti poduzetih tokom prvog odgovora na COVID-19 pandemiju.

Tim Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini predstavlja vizuelni prikaz ključnih aktivnosti poduzetih tokom prvog odgovora na COVID-19 pandemiju. Aktivnosti su provedene u periodu mart/ožujak – maj/svibanj 2020.

Zdravstvena kriza izazvana Covid-19 virusom se, u proteklih nekoliko mjeseci, pretvorila u krizu bez presedana u savremenom svijetu, destabilizirajući ekonomije, lokalne zajednice i sa utjecajem na živote milijardi ljudi širom svijeta. Sa takvim posljedicama, traži međusektorski, sveobuhvatni i inkluzivni odgovor i akcije usmjerene ka oporavku. Na samom početku krize, Ujedinjene nacije u BiH su se odmah angažirale na različitim nivoima kako bi se omogućili koordinirani napori podrške vlastima u BiH u borbi protiv pandemije, pomoći zdravstvenim sistemima, ekonomiji, obrazovanju, i naporima da se niko ne zapostavi niti zaboravi u ovim izazovnim vremenima.

Početni mjeseci odgovora na pandemiju su, na ovaj ili onaj način, utjecali na svakoga od nas, što je zahtjevalo brzu i ciljanu akciju. Tokom prvih 60 dana odgovora na Covid-19 (mart/ožujak – maj/svibanj), Ujedinjene nacije u BiH su se fokusirale na:

• Direktnu podršku zdravstvenim sistemima i prvoj liniji odgovora na pandemiju • Podršku najranjivijim kategorijama • Brze analize potreba i akcija • Društvene medije i komunikaciju o rizicima • Ne zapostavljanje niti jedne osobe i rad u prihvatnim centrima za izbjeglice, migrante i tražitelje azila • Saradnju sa partnerima i projektnim korisnicima

Vizuelni prikazi se mogu pronaći i ovdje.

Zadovoljstvo mi je što možemo pokazati dio akcija kojima su Ujedinjene nacije dale svoje prilog odgovoru na COVID-19 u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu i solidarnosti sa vlastima i našim partnerima. Na samom početku ove krize, cijeli UN tim je brzom akcijom preusmjerio svoje napore i ekspertizu kako bi se osiguralo da značajna podrška stigne do onih kojima je ona najpotrebnija i koji su u ovoj situaciji najranjiviji. Međutim, ozbiljne drušvene i ekonomske posljedice nam pokazuju da još mnogo toga preostaje da se uradi. Stoga smo razvili prvu fazu sveobuhvatnog plana za socio-ekonomski oporavak, prilagođenog stvarnom stanju i potrebama u Bosni i Hercegovini, i sa fokusom na izgradnju inkluzivnih, održivih i pravednijih ekonomija i društava”, rekla je Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez svih partnera Ujedinjenih nacija u BiH, uključujući vlasti u BiH na svim nivoima, Evropsku uniju, AICS, GEF, USAID, vlade Francuske, Kine, Njemačke, Norveške, Švedske, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i novih partnerstava koja se uspostavljaju svakoga dana.

Za informacije o programima, aktivnostima, donatorima ili partnerima različitih UN agencija, molimo pogledajte web-stranicu relevantne UN agencije ili nas kontaktirajte (rco.ba@un.org).

Za detaljniji pregled UN-ovog koordiniranog odgovora na Covid-19 i tekuću listu tematskih resursa, posjetite: https://bosniaherzegovina.un.org/en/37920-coordinated-response-coronavi… 

Napisao/la
Autor/ica
Dalila Sadinlija
Komunikacije i zagovaranje
Ured rezidentne koordinatorice UN-a
RCO
Camera-shy
Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu
FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
IAEA
Međunarodna agencija za atomsku energiju
ILO
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
UNODC
Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala
UNV
Volonteri Ujedinjenih nacija
WHO
Svjetska zdravstvena organizacija